facebook2

Rok szkolny 2020/2021

 

Szkolne Koło PCK

Nauczyciel prowadzący -  Agnieszka Grabowska

Działalność Szkolnego Koła PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. 
Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Działalność Szkolnego Koła PCK Szkoły Podstawowej stwarza dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

 

Zajęcia logopedyczne

Nauczyciel prowadzący -   Agnieszka Grabowska

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

- diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
- prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

 

Koła przedmiotowe

- matematyka

Nauczyciel prowadzący -  Wioleta Kośka

OGÓLNE CELE EDUKACYJNE:

- rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności interpretowania informacji,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
- uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,
- kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych i ry-sunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów w sytuacjach co-dziennych.
- przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektu-alnego oraz postawy dociekliwości,
- nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowito-ści i wytrwałości.
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
- nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania

- koło polonistyczne
Nauczyciel prowadzący - Edyta Ślusarek

- biblijne

Nauczyciel prowadzący -  Renata Władyszewska

„Bądź chrześcijaninem nie tylko z nazwy. Bądź chrześcijaninem naprawdę” /JAN PAWEŁ II

Program zajęć Szkolnego Koła Biblijnego skierowany jest do uczniów, którzy:

- pragną pogłębić swoją wiedzę o Bogu, o Biblii,
- chcą uczestniczyć w różnych formach życia religijnego oraz dawać przykład wiary swoim życiem. 

- koło chemiczne
Nauczyciel prowadzący - Małgorzata Rokicka

Koło krajoznawczo - turystyczne:

"Wędrówka po świecie" - kl. VI
Nauczyciel prowadzący - Bożena Leksa

 

Klub Młodego Ekologa

Nauczyciel prowadzący - Bożena Leksa

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i degradacji środowiska naturalnego, co-raz większego znaczenia nabierają pojęcia : ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środo-wiska. Człowiek poczynił bowiem takie szkody w środowisku, że stanowi to poważne zagro-żenie dla równowagi biologicznej na Ziemi, a także dla zdrowia i życia człowieka. Człowiek zatem, będąc integralnym elementem przyrody, musi zdawać sobie sprawę ze swojej odpo-wiedzialności za stan środowiska. Dążąc do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa należy zacząć od kształcenia i wychowania najmłodszego pokolenia.

Treści programu ekologicznego dotyczą następujących zagadnień:

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
- obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej,
- rozpoznawanie roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu,
- pomoc zwierzętom zimą,
- czy śmieci to problem?
- degradacja środowisk - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz ich związek z formami działalności ludzi,
- zanieczyszczenie wody i powietrza,
- zasady zdrowego stylu życia.

Szkolne Koło LOK

Nauczyciel prowadzący - Barbara Fatyga

Szkolne Koło Sportowe:

piłka nożna - Eugeniusz Cichoń
aerobik  - Katarzyna Rynka
zajęcia sportowe

 

Inne:

Koło czytelnicze - Teresa Szaniecka
"Koło Przyjaciół Biblioteki" - Barbara Fatyga
Warsztaty profilaktyczne "Żyj zdrowo na sportowo" - Agnieszka Grabowska, Małgorzata Kowalska

 

Innowacje  pedagogiczne

- "Matematyka dla smyka" - w roku szkolnym 2019/2020
 Nauczyciel prowadzący – Izabela Bąkiewicz

- "Matematyka w aranżacji mieszkań" (cz.II) w- w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciel prowadzący - Wioleta Kośka

- "Mały Patriota - to Ja" - w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciel prowadzący Grażyna Pietrasiewicz

- "Raz, dwa,trzy zagraj ze mną ty .., czyli sposób na tabliczkę mnożenia"- w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciel prowadzący - Teresa Szaniecka

"Poprzez taniec poznajemy świat" - w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciel prowadzący Katarzyna Rynka


- "Matematyka w aranżacji mieszkań" - w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciel prowadzący - Wioleta Kośka

"Mała historia w przedszkolu" - w roku szkolnym 2018/2019

Nauczyciel prowadzący - Marzena Roman

- ,,Małe i duże po Polsce podróże’’ -  rok szkolny 2017/2018

Nauczyciel prowadzący – Izabela Bąkiewicz

- „Rozwijamy się wszechstronnie – spotkania z ciekawymi ludźmi” - rok szkolny 2017/2018

Nauczyciel prowadzący - Agnieszka Grabowska

"Uczymy się programowania kl. I-III" -rok szkolny 2016/2017

Nauczyciel prowadzący - Bożena Leksa

- "Witaminki mają małe urodzinki" - rok szkolny 2016/2017

Nauczyciel prowadzący - Izabela Bąkiewicz

- " W 30 godzin dookoła świata z angielskim" - rok szkolny 2016/2017 i rok szkolny 2017/2018

Nauczyciel prowadzący - Teresa Spadło

 

programy