facebook2

Motto naszej szkoły:

„Dziecko ma taką samą naturę jak człowiek dorosły” -  Celestyn Freinet

Ogólne założenia koncepcji pracy Szkoły Podstawowej w Jasionnie:

 • sprawne zarządzanie pracą szkoły w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania - właściwe wypełnianie funkcji kierowniczej w zakresie planowania, organizowania, koordynowania, motywowania i kontroli,

 • ukierunkowanie wszelkich działań szkoły na rozwój promocję szkoły, rozwój i zwiększanie szans edukacyjnych uczniów,

 • tworzenie klimatu dla dobrej komunikacji interpersonalnej w relacjach nauczyciele – rodzice – uczniowie – pracownicy,

 • pozyskiwanie sojuszników szkoły, zwłaszcza wspierających ją materialnie, organizacyjnie i programowo,

 • podejmowanie działań innowacyjnych wspierających obszar działań pedagogicznych,

 • ustawiczne poprawianie estetyki szkoły i jej bazy dydaktycznej,

 • podejmowanie starań by powstała hala sportowa przy szkole,

 • angażowanie rodziców do współdziałania ze szkołą we wszystkich możliwych płaszczyznach,

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, promowanie walorów szkoły i jej osiągnięć,

 • pielęgnowanie i rozwijanie tego co jest dobrą tradycją szkoły, podejmowanie działań w kierunku utrzymania bezpiecznych warunków nauczania i pracy w szkole.

Uczymy dzieci:

 • planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych niż nasze;

 • szacunku do tradycji i symboli narodowych, tradycyjnych wartości moralnych;

 • zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów,

 • odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

 • współdziałania w zespole i pracy w grupach, przyswajania sobie metod negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów;

 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zapewniamy:

 • przekazanie rzetelnej wiedzy, która pozwoli na kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

 • poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej, europejskiej;

 • życzliwą atmosferę, indywidualne traktowanie każdego ucznia;

 • dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

 • nowocześnie wyposażone pracownie i bibliotekę;

 • możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów, wykazywania się tym, co lubią i robią najlepiej;

 • pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości.

Ogólnoszkolne projekty edukacyjne realizowane w szkole:

 • projekt edukacyjny ,,Trzymaj formę’’

 • projekt ministerialny dla klasy III ,,Umiemy pływać’’

 • projekt edukacyjny Fundacji WOŚP ,,Ratujemy i uczymy ratować’’

 • projekt ministerialny "Mały mistrz" klasa I

Innowacje pedagogiczne:

 • "Jędrzejowskie , jakie cudne..- poznajemy naszą małą Ojczyznę’’

 • "Od słowa do słowa. Rozwijanie  umiejętności komunikacyjnych’’

 • "Uczymy się programowania klasy I-III"

 • "W 30 godzin dookoła świata z angielskim"
 • "Nie taki polski straszny!”

 • "Witaminki mają małe urodzinki"
 • "Rozwijamy się wszechstronnie - spotkania z ciekawymi ludżmi"

 

 

Uczniowie naszej szkoły zdobywają czołowe miejsca w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.

programy