facebook2

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do:
1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora i rady pedagogicznej,
2. ułatwiania szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów
3. współdziałania ze szkołą w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszania jej wyników.

Rada rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:
- szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,
- uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania lekcji,
- oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,
- organizowanie pomocy wychowawczo-opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które nie mają nie4zbędnej opieki i warunków kształcenia się,
- organizowania dożywiania, wycieczek i wczasów dla dzieci i młodzieży,
- utrzymania na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych szkoły i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci oraz zapewnienie im opieki higieniczno-lekarskiej,
- zaspakajanie potrzeb materialnych szkoły,
- pomoc w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
- zapewnienia warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istniejących w szkole.

Z Regulaminu Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Jasionnie

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Katarzyna Kania - przewodnicząca
Anna Orlińska - skarbnik
Ilona Kania - sekretarz

 

programy