facebook2

Organizacja kształcenia na odlegosc w Szkole Podstawowej w Jasionnie
W dniach 25 III -10 IV 2020.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość
oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Stwarzaja moliwosc skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela i dostosowane do technicznych możliwosci ucznia .

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które:
- mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej
- materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
- materiałów udostępnianych przez wydawnictwo Nowa era
- innych materiałów wskazanych przez nauczyciela;

  • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela.

Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
- zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
- dziennik elektroniczny;
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
- media społecznosciowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
- programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
- zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
- podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
- kontakt telefoniczny z nauczycielem;
- wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;

Nauczanie zdalne może mieć różną formę, musi jednak uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadzie równego dostępu i równego traktowania!
Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość zrealizowania celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich stron w tym cyberbezpieczenstwo.

Dobrze funkcjonujące zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
• Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli.
• Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
• Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
• Tematy realizowane są na bieżąco- tak jak w szkole.
• Nauczyciele oceniają prace przesłane przez uczniów bądź rodziców

Zadania Dyrektor szkoły
1. Kieruje pracą szkoły, tj. wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich pracę.
2. Informuje za pomocą strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.
3. We współpracy z nauczycielami ustala:
- sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
- możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
- formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
- ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
- metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,
- formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
- tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Zadania Wychowawcy klasy
- w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób
z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. Jest w kontakcie telefonicznym z każdym rodzicem jest w kontakcie z każdym nauczycielem.

Zadania Nauczycieli
1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
2. Zakres przekazywanych treści i zadań dostosowuje do możliwości technicznych uczniów
3. Uczniowie mają dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem.
4. Instrukcje dla uczniów są proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
5. W komunikacji zachowuje się dystans w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.
6. Nauczyciele rejestrują frekwencję w dzienniku elektronicznym: nieobecność - zwolniony, powód - nauczanie zdalne.

Zadania - Uczniowie
1. Samodzielnie przez e-dziennik, e-maile lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu|
z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem
i w Internecie.
7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji
z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
8. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

Zadania - Rodzice

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego,
3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Zadania Administratora dziennika elektronicznego.
1. Nauczyciele Wychowawcy ustawiają zwolnienia wszystkim uczniom na czas zawieszenia zajęć.
2. Nauczyciele prowadzą zajęcia tak jak zwykle. Temat lekcji uzupełniają zgodnie z wytycznymi.
3. W polu praca domowa wpisują treść pracy, którą zadają uczniom do pracy w domu.
4. Poniżej okienka “Praca domowa” dołożono funkcję załączania plików do wykorzystania przez uczniów.
5. U rodzica i ucznia pojawiło się nowe menu “Prace domowe”. Wchodząc tam rodzic/uczeń widzi wszystkie prace zadane przez nauczycieli
z możliwością filtrowania na przedmioty i daty.
6. Poczta wewnętrzna nigdy nie była przewidziana do zadawania prac domowych. Ma ograniczenia w postaci np. wielkości plików. Natomiast pole praca domowa daje większe możliwości. Dodatkowo Rodzic otrzymuje zwięzłą informację, której teraz potrzebuje.

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna.
Edukacja przedszkolna
Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.
Nauczycielu
Utrzymuj kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatorów, by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Największym wrogiem dziecka jest nuda, zatem poradź, zaproponuj, jakie można zastosować działania, by dziecko mogło przejawiać ukierunkowaną aktywność, sprzyjającą jego harmonijnemu rozwojowi. Zwróć uwagę na te obszary, w których podczas pracy z grupą zaobserwowałeś słabsze umiejętności dziecka. Zasugeruj pewne rozwiązania pamiętając, że rodzice mają także zazwyczaj obowiązki zawodowe.
Wykorzystaj w tym celu:
a) stronę internetową przedszkola / szkoły;
b) komunikatory, profile przedszkoli, szkół;
c) kontakt telefoniczny, np. z wybranymi osobami z rady rodziców.
d) inne formy kontaktu (np. wywieszenie na drzwiach przedszkola zestawu możliwych do zrealizowania działań, zadań).
Możesz udostępnić rodzicom:
a) propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabawy dzieci z jego grupy, adekwatną do realizowanego programu;
c) opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
d) linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line.
Nie zapominaj, że podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym jest zabawa.
Pamiętaj, że nie każdy rodzic musi mieć przygotowanie pedagogiczne - uwzględniaj to
w informacjach i przekazach do rodziców.

Rodzicu
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli
i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

Edukacja wczesnoszkolna
Do naturalnych potrzeb rozwojowych uczniów z klas I-III na pewno nie należy permanentne siedzenie nad zeszytem czy książką i tzw. wypełnianie kart pracy. Zamknięcie szkół niestety tworzy pokusę u nauczycieli i samych rodziców natychmiastowego drukowania z zasobów internetowych kart ze szlaczkami, literkami, zadaniami itd. Nie jest to dobry kierunek wspierania rozwoju dziecka, ponieważ nie jest adekwatny do naturalnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci.
Zacząć zatem należy od spokojnego wyjaśnienia dzieciom nowej sytuacji, w której się znalazły, wskazania, dlaczego ważny jest proces izolowania rodzin i poszczególnych ludzi. Tu również jest okazja do wdrażania zasad utrzymywania czystości i higieny.
Nauczycielu
Za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub innej formy komunikacji, udostępnij rodzicom:
a) propozycje wykonania projektów plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów do wyboru;
b) konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań, ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;
c) linki do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line;
d) propozycje lektur, zestawy ćwiczeń i zadań, zgodnych z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania;

Pamiętaj, aby wspierać aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadawać obowiązkowe zadania i ćwiczenia do wykonania.
Nauczycielu, kontaktuj się z rodzicami w rozsądnych odstępach czasowych, przedstawiając propozycje projektów do przeprowadzenia w domu, częściej wskazując czynności praktyczne niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy.

Rodzicu
Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.
Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).
Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych przez nauczyciela.

Opracowano na podstawie Poradnik –nauczanie zdalne-MEN.

programy