facebook2

unijne

Technikoludek

Ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli będący odpowiedzią na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych” Głównym celem projektu jest wprowadzenie dziecka w świat technologii. Działania te rozwijane będą poprzez realizację każdego miesiąca minimum jednego z pośród trzech zadań, ściśle związanych zarówno z narzędziami informatycznymi, jak również pracą własną dzieci. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 41 w Rybniku Przykładowymi zadaniami są: stworzenie kącika technologicznego, pokazu multimedialnego o korzyściach i wadach korzystania z nowoczesnych technologii, stworzenie gier interaktywnych, papierowego e – booka, encyklopedii Technikoludka, zorganizowanie Dnia wynalazcy, balu robotów. Chcemy kształtować osobowość przedszkolaka, który chętnie będzie korzystał z dóbr technologicznych, nie zapominając o dostrzeganiu piękna otaczającego świata.

Ogólnopolski projekt ''W świecie Montessori" - okres trwania od X. 2020 - do V. 2021

CEL: – promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori; – wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.
Maria Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko. Podstawową formą jest tu zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Pozwala na zorganizowanie przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy. Opiera się na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu.

,,Poznajemy zawody – świat ludzi dorosłych widziany oczami dziecka” - Ogólnopolski projekt edukacyjny

1. Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z wachlarzem profesji, by już od najmłodszych lat rozbudzały w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu.

2. Cele szczegółowe:
-rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
-zapoznanie z atrybutami poszczególnych zawodów,
-poznanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,
-poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określoną profesją,
-tworzenie warunków do różnorodnej aktywności w toku wykonywania poszczególnych zadań.

Piękna Nasza Polska Cała

“Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny,  który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Cele ogólne:
- Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
- Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

Cele szczegółowe:
- Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
- Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
- Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
- Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
- Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Narodowe Czytanie

Szkoła Podstawowa w Jasionnie aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lektury zaproponowane do czytania przez Parę Prezydencką prezentowane są przez kadrę pedagogiczną, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości.
Narodowe Czytanie w naszej szkole organizowane jest dla całej społeczności szkolnej raz miesiącu przez cały rok szkolny. Projekt ten na stałe został wpisany w szkolny kalendarz imprez .

Szlachetna Paczka

Nasza szkoła dołączyła do akcji charytatywnej SZLACHETNA PACZKA - ogólnopolskiego programu pomocy potrzebującym. To projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Paczka to nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania. Darczyńca to ktoś, kto do Paczki wkłada nie tylko konkretną pomoc, ale własne serce.

Mały Mistrz

Nowy program szkolny finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Głównym założeniem projektu jest przeciwdziałanie rosnącemu współczynnikowi dzieci otyłych i borykających się z wadami postawy wynikającymi z braku ruchu. Autorom zależy, aby zdrowy, aktywny styl życia wszedł w krew uczniom na stałe. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli dzieci nie otrzymają odpowiednich wzorców również w szkole.
Projekt zakłada wprowadzenie poszczególnych bloków sportowych, w których dzieci będą się doskonalić. Nauczyciel wybiera daną dyscyplinę zgodnie z możliwościami, warunkami atmosferycznymi oraz własną inicjatywą. Autorzy projektu proponują między innymi takie sporty jak: gimnastyka, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, tenis, pływanie.

Metoda ORTOGRAFFITI

Program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą ORTOGRAFFITI.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla Szkoły Podstawowej w Jasionnie

Gorączka złota

Szkoła Podstawowa w Jasionne uczestniczy w corocznej akcji,, Gorączka złota ", organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Jest to zbieranie ,,złotych" groszy na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych.  Podczas akcji promowana jest idea bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

PODARUJ GROSZ!

Program Kids Athletics

Uczniowie klas 1, 2 i 3 naszej szkoły podstawowej uczestniczą w innowacyjnym programie Kids Athletics „Lekkoatletyka sportem dla każdego”.

Zajęcia prowadzone w szkole umożliwiają każdemu dziecku poprawę stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, udział w zabawie wprowadzając je w świat lekkiej atletyki. Ćwiczenia przeprowadzane są w formie zabawowej, a umiejętności swoje dzieci sprawdzają rywalizując w sportowych zawodach.

Cele programu

  • poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej,

  • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych,

  • zachęcanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej uczniów,

  • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,

  • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wf w planowaniu i przeprowadzaniu ciekawych zajęć,

  • zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotnym aktywnością fizyczną swoich dzieci,

  • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;

  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;

  • promocja lekkiej atletyki jako najbardziej popularnego oraz pierwszoplanowego sportu w szkołach podstawowych.

programy