facebook2

unijne

,,Poznajemy zawody – świat ludzi dorosłych widziany oczami dziecka” - Ogólnopolski projekt edukacyjny

1. Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z wachlarzem profesji, by już od najmłodszych lat rozbudzały w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu.

2. Cele szczegółowe:
-rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
-zapoznanie z atrybutami poszczególnych zawodów,
-poznanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,
-poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określoną profesją,
-tworzenie warunków do różnorodnej aktywności w toku wykonywania poszczególnych zadań.

Piękna Nasza Polska Cała

“Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny,  który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Cele ogólne:
- Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
- Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

Cele szczegółowe:
- Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
- Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
- Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
- Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
- Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Narodowe Czytanie

Szkoła Podstawowa w Jasionnie aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lektury zaproponowane do czytania przez Parę Prezydencką prezentowane są przez kadrę pedagogiczną, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości.
Narodowe Czytanie w naszej szkole organizowane jest dla całej społeczności szkolnej raz miesiącu przez cały rok szkolny. Projekt ten na stałe został wpisany w szkolny kalendarz imprez .

Szlachetna Paczka

Nasza szkoła dołączyła do akcji charytatywnej SZLACHETNA PACZKA - ogólnopolskiego programu pomocy potrzebującym. To projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Paczka to nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania. Darczyńca to ktoś, kto do Paczki wkłada nie tylko konkretną pomoc, ale własne serce.

Mały Mistrz

Nowy program szkolny finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Głównym założeniem projektu jest przeciwdziałanie rosnącemu współczynnikowi dzieci otyłych i borykających się z wadami postawy wynikającymi z braku ruchu. Autorom zależy, aby zdrowy, aktywny styl życia wszedł w krew uczniom na stałe. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli dzieci nie otrzymają odpowiednich wzorców również w szkole.
Projekt zakłada wprowadzenie poszczególnych bloków sportowych, w których dzieci będą się doskonalić. Nauczyciel wybiera daną dyscyplinę zgodnie z możliwościami, warunkami atmosferycznymi oraz własną inicjatywą. Autorzy projektu proponują między innymi takie sporty jak: gimnastyka, saneczkarstwo, łyżwiarstwo, tenis, pływanie.

Metoda ORTOGRAFFITI

Program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą ORTOGRAFFITI.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji dla Szkoły Podstawowej w Jasionnie

Gorączka złota

Szkoła Podstawowa w Jasionne uczestniczy w corocznej akcji,, Gorączka złota ", organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Jest to zbieranie ,,złotych" groszy na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych.  Podczas akcji promowana jest idea bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

PODARUJ GROSZ!

Program Kids Athletics

Uczniowie klas 1, 2 i 3 naszej szkoły podstawowej uczestniczą w innowacyjnym programie Kids Athletics „Lekkoatletyka sportem dla każdego”.

Zajęcia prowadzone w szkole umożliwiają każdemu dziecku poprawę stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, udział w zabawie wprowadzając je w świat lekkiej atletyki. Ćwiczenia przeprowadzane są w formie zabawowej, a umiejętności swoje dzieci sprawdzają rywalizując w sportowych zawodach.

Cele programu

  • poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej,

  • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych,

  • zachęcanie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej uczniów,

  • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów,

  • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wf w planowaniu i przeprowadzaniu ciekawych zajęć,

  • zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotnym aktywnością fizyczną swoich dzieci,

  • poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;

  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;

  • promocja lekkiej atletyki jako najbardziej popularnego oraz pierwszoplanowego sportu w szkołach podstawowych.

"Śniadanie Daje Moc"

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Najważniejsze cele programu:

1) Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka 
2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia 

www: http://www.sniadaniedajemoc.pl/index.dhtml

Program - „Owoce i warzywa w szkole”

„Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

W Polsce program skierowany jest do 1 389 600 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2014/2015 wynosi ok. 23,3 mln EUR (96,8 mln PLN).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.

programy